പ്രണയവും നാണയവും...

പ്രണയം എന്നാല്‍ രണ്ടു വശങ്ങള്‍ ഉള്ള ഒരു നാണയം പോലെ ആണ് ...

ഒരു വശത്ത് ലഹരിയില്‍ എന്ന പോലെ പ്രണയിക്കുന്ന രണ്ടുപേര്‍...

മറുവശത്തു അവരെ വളര്‍ത്തി എന്തെല്ലാമാക്കന്‍ കഴിയുമോ അതെല്ലാം ആക്കാനുള്ള അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം ...

ഈ നാണയം മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞാല്‍ ഒരു വശം മാത്രമേ വിജയിക്കൂ...

ഏത് വശം വേണം എന്നു നിങ്ങള്‍ക്ക് തീരുമാനിക്കാം ...

-Syamlal

Comments

Popular posts from this blog

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 1

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 3

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 2