ബ്രാന്‍ന്റഡ്

കൂട്ടുകാരെ ,

മലയാളി സങ്കല്പങ്ങള്‍ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ...

വാങ്ങുന്നത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതു ബ്രാന്‍ന്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന കോണ്‍സെപ്റ്റ് ...

ഷര്‍ട്ട്‌ വാങ്ങുവാനെങ്കില്‍ lp , raymond , lee cooper , Van Heusen , Allen Solly , John Players , Peter England etc.

ഷൂസ് ആണെങ്കില്‍ Adidas , Nike , Puma  , Supra etc.

അങ്ങനെ എന്താണോ വാങ്ങുന്നത് അതു  ബ്രാന്‍ന്റഡ് ആവണം എന്നൊരു ചിന്താ'ഗതി ...








Comments

Popular posts from this blog

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 1

ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തിലെ ബലിയാടു

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 3