കാമുകി


ആര്‍ക്ക് വേണ്ടി നീ ത്യാഗിയാവുന്നുവോ...,

ആര്‍ക്ക് വേണ്ടി നീ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചീടുന്നുവോ...,

ആര്‍ക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തും സഹിച്ചീടുന്നുവോ...,

ആരെ നീ നിന്നെക്കാളേറെ സ്നേഹിച്ചീടുന്നുവോ...,

അവളാണ് നിന്‍ കാമുകി...

Comments

Popular posts from this blog

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 1

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 3

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 2