കാമുകി


ആര്‍ക്ക് വേണ്ടി നീ ത്യാഗിയാവുന്നുവോ...,

ആര്‍ക്ക് വേണ്ടി നീ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചീടുന്നുവോ...,

ആര്‍ക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തും സഹിച്ചീടുന്നുവോ...,

ആരെ നീ നിന്നെക്കാളേറെ സ്നേഹിച്ചീടുന്നുവോ...,

അവളാണ് നിന്‍ കാമുകി...

Comments

Popular posts from this blog

ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തിലെ ബലിയാടു

വെളിച്ചത്തിനു പുറകെ ഓടിയവർ

പ്രവചനാതീതനായ മനുഷ്യൻ