കാമുകി


ആര്‍ക്ക് വേണ്ടി നീ ത്യാഗിയാവുന്നുവോ...,

ആര്‍ക്ക് വേണ്ടി നീ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചീടുന്നുവോ...,

ആര്‍ക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തും സഹിച്ചീടുന്നുവോ...,

ആരെ നീ നിന്നെക്കാളേറെ സ്നേഹിച്ചീടുന്നുവോ...,

അവളാണ് നിന്‍ കാമുകി...

Comments

Popular posts from this blog

വെളിച്ചത്തിനു പുറകെ ഓടിയവർ

രണ്ടു പാഠങ്ങൾ

പ്രവചനാതീതനായ മനുഷ്യൻ