സഖീ ...

കാല ചക്രത്തിന്‍ കൈകളില്‍ ഉരുളുമെന്‍ കാമിനീ എന്നില്‍ നിന്നുനീ അകന്നു പോയീടിനാല്‍ ...

നിന്‍ കാമുകനാ ചക്രത്തിലരഞ്ഞമര്‍ന്നു പോയീടിനാല് ...

ചുടു രക്തത്തിന്‍ ഗന്ധമേറ്റു നിന്‍ നാസികാ നാളങ്ങള്‍ അടഞ്ഞമര്ന്നീടിനാല്‍...

അവനെന്നെന്നെക്കുമായ് മാഞ്ഞു പോയീടിനാല്‍ ...

നിന്‍ കാല ചക്രത്തില്‍ പുതു നാമ്പു മുളചീടിനാല്‍ ...

സഖീ...ആശംസകള്‍ ഒരായിരം നേരുന്നു നിനക്കായ് ...

സമയമായ് എനിക്കെന്‍പുതു ജന്മത്തിലേക്കിതാ ...


Comments

Popular posts from this blog

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 1

ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തിലെ ബലിയാടു

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 3