മനസ്സ്

ഒരു പക്ഷെ നമ്മള്‍ എല്ലാവരും തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചു കാണും ഞാന്‍ അയാളെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന്.

ഇതു എല്ലാ മനുഷ്യ മനസ്സിലും ഉടലെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ...

കയ്യില്‍ പണം ഇല്ലാത്ത ഒരാള്‍ " ഞാന്‍ ഒരു  പണക്കാരന്‍ ആയിരുന്നെങ്ങില്‍" എന്നും , പണമുള്ള ആള്‍ "എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ...

സന്ദര്യം ഇല്ലാത്ത aal

Comments

Popular posts from this blog

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 1

ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തിലെ ബലിയാടു

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 3