ഉയരം

കൂട്ടുകാരേ...

ഏകദേശം 200 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന ദിനോസറുകൾക്ക് 50 അടി വരെ ഉയരം ഉണ്ടായിരുന്നു...

5 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന മാമോത്തുകൾക് 10 മുതൽ 15 അടി വരെ ഉയരം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു...

അത് കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം മനുഷ്യ വർഗ്ഗത്തിന്റെ പരിണാമം ആരംഭിച്ചു...

കുരങ്ങിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അവന്റെ ഉയരം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു...

ആതിമ മനുഷ്യനേക്കാൾ ഒരുപാട് നീളം കുറഞ്ഞവരാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ...

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യ ഗണത്തിൽ ഉയരം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യർ, മനുഷ്യ പരിണാമത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ തന്നെ ആണെന്ന് സംശയാതീതം പറയാൻ സാധിക്കുന്ന സത്യമാണ്...

Comments

Popular posts from this blog

ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തിലെ ബലിയാടു

മദ്രാസ് മെയിൽ 3 AM - Episode 1

വെളിച്ചത്തിനു പുറകെ ഓടിയവർ