അട്ട

ഉടലിലൊഴുകും മനമറിയാ
തെവിടെയുമിവനുഴുതിറങ്ങും

കടിയറിയാ പാവമവൻ
പടി കയറും, കൊടുമുടി തന്‍

ഇനിയുമിനിയുമിവനുടെ സുഖ-
മനുഭവിച്ചിടാന്‍ കൊതി കയറും

സ്വര്‍ഗ്ഗലോക ചന്ദ്രികയില്‍
അക്ഷിനട്ടിരിക്കുമവന്‍

കപട കഥകള്‍ പാടിയവന്‍
കരി പുരട്ടിടുമവന്‍റെയുള്ളില്‍

അമ്മയില്ലവനു,പെങ്ങളില്ലവനു
കണ്ടതെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങള്‍

ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹവും, ആന്ധരാവ-
യങ്ങളും ഇവന്‍റെ കാല്‍ക്കലായിടും

സ്വഭോധരഹിതനായൊരവന്‍
സ്വചിന്ധകളില്ലാത്തൊരവന്‍

ഇവന്‍റെ കൂടെ ഭൂമി താണ്ടി
മറുലോകമനുഭവിക്കും

ഇഹ ലോക വിജയിതനാമ-
വനറിയുന്നില്ലൊരു സത്യം

ഉള്ളിലുള്ള ശുദ്ധ രക്തമൂറ്റി-
യെടുത്തിടുമീയൊരട്ടയെ ...

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 1

ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തിലെ ബലിയാടു

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 3