നട്ടാൽ മാത്രം മതിയോ ???

കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നു ജൂൺ 5. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. എല്ലാ കൊല്ലവും നടക്കാറുള്ള പോലെ, ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഒരു കോടി വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്രവൃത്തി പ്രശംസനീയമായ കാര്യം തന്നെ...

ഈ നട്ട  തൈകൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയെ പറ്റി  ആരും ഒന്നും പറയുന്നത് കെട്ടില്ല...

വെള്ളവും സംരക്ഷണവുമില്ലാതെ അടുത്ത പരിസ്ഥിതി ദിനം വരെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത  തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം വരെ ഈ തൈകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഒരുറപ്പും ഇല്ല...

തെരുവ് നായ്ക്കളെ ഓമനിക്കുന്ന പോലെ, പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ, മരങ്ങൾ, തൈകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നട്ട ഒരു കോടി തൈകൾ എങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാൻ അടിയന്തരമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു...

സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പൗരൻ...

Comments

Popular posts from this blog

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 1

ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തിലെ ബലിയാടു

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 3