ഉദ്ധരണി (1)

കരഞ്ഞു തീർത്ത വേദനകൾക്കും, കടിച്ചു പിടിച്ച സങ്കടങ്ങൾക്കും ഇടയിലാണ്‌ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ

Comments

Popular posts from this blog

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 1

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 3

മരീചിക: മിഥ്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം - എപ്പിസോഡ് 2