ഉദ്ധരണി (1)

കരഞ്ഞു തീർത്ത വേദനകൾക്കും, കടിച്ചു പിടിച്ച സങ്കടങ്ങൾക്കും ഇടയിലാണ്‌ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ

Comments

Popular posts from this blog

ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തിലെ ബലിയാടു

വെളിച്ചത്തിനു പുറകെ ഓടിയവർ

പ്രവചനാതീതനായ മനുഷ്യൻ