മടിയൻ

ആകാശക്കോട്ടയിലെ മണി മെത്തയിൽ കിടന്നു മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഭൂമിയെക്കാളും, ഭൂമിയിലെ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും  ഉയരത്തിലാണെന്നു തോന്നി.

എന്നാൽ ഒരു കാറ്റിൽ തുറന്ന ജനലിലൂടെ താഴെ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ വെറും ഒരു പുഴു ആണ് ഞാൻ എന്ന് ബോധ്യമായി.

കറുത്തിരുണ്ട മേഘങ്ങൾ എന്റെ കാഴ്ച വീണ്ടും ഇല്ലാതാക്കി.

മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ സ്വപ്നം കൊണ്ട് കൊട്ടാരം തീർത്തു ഞാൻ വീണ്ടും കാത്തിരുന്നു.

Comments

Popular posts from this blog

ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തിലെ ബലിയാടു

വെളിച്ചത്തിനു പുറകെ ഓടിയവർ

പ്രവചനാതീതനായ മനുഷ്യൻ