ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ

ഇന്ത്യൻ നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥക്ക്  ചെറിയൊരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം

"ആയിരം കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത്"
എന്നത് മാറ്റി,

"ആയിരവും, ലക്ഷവും, കോടിയും വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ജീവന്റെയും, ജീവിതങ്ങളുടെയും നന്മക്കായി
ഒരു കുറ്റവാളി പോലും രക്ഷപ്പെടരുത്"
എന്നാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുമായി മുടങ്ങാതെ  വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ.

Comments

Popular posts from this blog

വെളിച്ചത്തിനു പുറകെ ഓടിയവർ

രണ്ടു പാഠങ്ങൾ

വീണ്ടും മുളച്ചിടും