വീണ്ടും മുളച്ചിടും


വെട്ടി മുറിച്ചൊരാ വേരിൻ തരിമ്പിൽ
നിന്നുറ്റി വീണാ വൊരിറ്റു നീരിൻ

തണുപ്പു പറ്റിയൊരു പുതു  പൊൻ
വിത്തു മുളച്ചു മൊട്ടിട്ടു പൂവായ് തൻ

കായിട്ടു കുറ്റിയുറപ്പുള്ള മട്ടു മരമായ്
ആ കാകന്റെ കൈകൾ തൻ  ശാപമായ്

മാറിയ വിഷത്തിൻ മറു പടിയായ്
കൊടും പ്രതിഷേധം അല കടലാടിടും

#RIP_Gouri_Lankesh

-ശ്യാംലാൽ

Comments

Popular posts from this blog

വെളിച്ചത്തിനു പുറകെ ഓടിയവർ

രണ്ടു പാഠങ്ങൾ

പ്രവചനാതീതനായ മനുഷ്യൻ